KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO - CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILL

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Mô tả và phân tích vấn đề

 • Nhận dạng nguyên nhân của vấn đề

 • Phát triển những giải pháp có thể và quyết định giải pháp nào là tốt nhất

 • Phát triển năng lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi giải pháp được chọn

Thời gian: 2 - 4 buổi

Chương trình:

 • Làm rõ khái niệm vấn đề là gì?

 • Quá trình giải quyết vấn đề

  • Nhận ra vấn đề

  • Sở hữu đối với vấn đề

  • Hiểu vấn đề

  • Tìm kiếm vấn đề (các kỹ thuật sáng tạo để xác định đúng vấn đề)

  • Tìm kiếm giải pháp (các kỹ thuật sáng tạo để phát triển các giải pháp cho vấn đề đã xác định)

  • Thực hiện giải pháp (Kế hoạch thực hiện, Những sự ủng hộ và chống đối trong quá trình thực hiện)

 • Những cạm bẫy của giải quyết vấn đề

 

.

Syndicate content