Tầm nhìn và Sứ mạng

Khát vọng: Trở thành một trung tâm có uy tín quốc tế đóng góp vào sự thành công của các tổ chức hoạt động tại Việt nam.
 
Sứ mạng: Sự Tuyệt hảo, Vượt trội.
“Sự Tuyệt hảo, Vượt trội" có ý nghĩa là sự tồn tại của CEMD là vì sự Thành công và sự Chiến thắng của các đối tác. Chúng tôi gắn bó chặt chẽ với các đối tác để giúp các đối tác phát triển các tri thức và năng lực của họ, qua đó biến những tiềm năng thành hiện thực, tạo điều kiện cho các đối tác đạt đến điều tốt nhất họ có thể, qua đó đạt đến những tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của chính họ.
 
Các Giá trị Cốt lõi:

  • Làm chủ (Ownership): Luôn luôn hành động như những chủ nhân với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự giác cao trong mọi hoạt động.
  • Học tập (Learning): Thường xuyên liên tục học tập, tiếp thu, sáng tạo các tri thức mới, và chia sẻ các tri thức là yếu tố quyết định khẳng định sự tồn tại và phát triển của từng thành viên. Học tập thể hiện thông qua việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng thành viên và toàn bộ tổ chức.
  • Chuyên nghiệp (Professionalism): Luôn luôn tôn trọng khách hàng, thực hiện đúng những cam kết, làm việc với sự đam mê, trách nhiệm, kỷ luật cao, và với những chuẩn mực nghề nghiệp cao.
  • Đồng đội (Team): Tôn trọng, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời cũng thách thức lẫn nhau, và cùng nhau cộng hưởng trong tất cả các hoạt động.
  • Thành tựu (Achievement): Sự thành công của khách hàng thể hiện sự cống hiến của từng thành viên và toàn bộ tổ chức. Niềm tự hào và sự tôn trọng đến với từng thành viên thông qua sự thành công của khách hàng. Chỉ có sự tiến bộ, sự phát triển, và sự thành công của khách hàng mới minh chứng và bảo đảm sự tiến bộ, sự phát triển, và sự thành công của từng thành viên.