Về VNET

Tầm nhìn (Vision): Trở thành một cộng đồng có uy tín cao trong việc phát triển năng lực giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên Đại học.

Sứ mạng (Mission): Nhằm thúc đẩy sự phát triển năng lực giảng dạy và nghiên cứu trong cộng đồng giảng viên đại học. Thông qua việc nỗ lực tạo điều kiện cho các thành viên nâng cao tri thức và các kỹ năng học tập, giảng dạy, nghiên cứu, VNET hướng tới việc chia sẻ những giá trị nhằm phục vụ cho lợi ích của người học, cộng đồng cũng như xã hội.

Giá trị côt lõi (Core Values):

  • Tiên phong (Pioneer): Các thành viên luôn đi đầu trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê, sự quyết tâm, và chủ động thực hiện những hoạt động vì mục tiêu chung.
  • Học tập (Learning): Các thành viên luôn tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ những tri thức và phương pháp, kỹ năng học tập và giảng dạy mới, nhằm giúp hoàn thiện bản thân, đóng góp cho cộng đồng giảng viên, và giúp ích cho việc học tập của người học.
  • Chuyên nghiệp (Professionalism): Các thành viên luôn nỗ lực duy trì sự tận tụy, tính trung thực, lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm, sự minh bạch, và sự công bằng trong tất cả các hoạt động.
  • Đồng đội (Team): Các thành viên luôn tin cậy, quan tâm, tự nguyện chia sẻ, và giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học thuật và sinh hoạt chung.

Ban điều phối:

  • Trần Thị Phương Thanh - Giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Nguyễn Văn Chương - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Đồng Thị Hà Linh - Giảng viên Tiếng Anh
  •  

Ban Cố vấn:

  • Tiến sỹ Nguyễn Hữu Lam - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị - Đại học Kinh tế TP. HCM
  • Thạc sỹ Châu Văn Thành - Giảng viên Khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. HCM, Nguyên Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

.

Syndicate content