Xây dựng Bản sắc tổ chức

Bản sắc của tổ chức (organizational indentity) là nền tảng để xây dựng và phát triển một công ty thành công. Các chiến lược phát triển, kinh doanh, và các hoạt động của bất kỳ một tổ chức nào cũng đòi hỏi phải xác định rõ bản sắc của tổ chức (bao gồm: tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt lõi, và các nguyên tắc cơ bản của tổ chức). Sự thành công của tất cả các công ty trên thế giới thời gian vừa qua và hiện nay đã chứng minh tầm quan trọng của việc làm rõ bản sắc của tổ chức đối với sự thành công của tổ chức: Công ty cần làm cho tất cả những người bên trong và bên ngoài công ty hiểu được rằng công ty sẽ đi về đâu? phục vụ ai? những điều quan trọng và thiêng liêng với tất cả các thành viên trong công ty là gì? Đây sẽ là những cơ sở quan trọng cho lãnh đạo cấp cao cũng như người lao động có thể ra được những quyết định khôn ngoan trong quá trình hoạt động của mình.

Lợi ích:

 • Tuyên bố về Tầm nhìn, Sứ mạng, và Các giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức, các chiến lược, chính sách, quá trình, hệ thống và hoạt động của công ty sẽ được đổi mới theo hướng nhằm đạt tới Tầm nhìn và sứ mạng được xác định.
 • Tuyên bố này còn giúp in trên Brochure, Internet, và tất cả các tài liệu có liên quan – thể hiện tính chuyên nghiệp cao của quản lý công ty. Một yếu tố quan trọng để thu hút, hấp dẫn các nhân vật hữu quan, các nguồn lực cần thiết cho phát triển.
 • Là cơ sở để xử lý và giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong quá trình phát triển và là phương tiện để thu hút sự tham gia và phát triển sự tận tâm của những người lao động.
 •   Thông qua quá trình này, những người tham gia sẽ hiểu mình và đồng nghiệp nhiều hơn, hiểu công ty hơn, từ đó có sự hợp tác tốt hơn và tận tâm hơn với công ty.

Phương pháp:

 • Tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi là nền tảng của tổ chức và nó phải là của chung của mọi người do mọi người tạo ra và tâm huyết thực hiện. Vì thế, phương pháp xây dựng sẽ là Phương pháp Tham gia (participatory approach). Lãnh đạo và các thành viên chủ chốt của công ty phải cùng tham gia trong quá trình này.
 • Công cụ được sử dụng trong quá trình này là:
  • Đường cuộc đời;
  • Bản đồ khái niệm;
  • Khảo sát về văn hóa hiện hữu và mong đợi của công ty.
  • Những lý thuyết về Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa công ty.

Kết quả mong đợi:

 • Sự hiểu biết của những người tham gia về tầm quan trọng của Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu, cũng như các Giá trị cốt lõi đối với sự phát triển của công ty;
 • Những đóng góp của tất cả các thành viên chủ chốt cho xây dựng Tầm nhìn, Sứ mạng, và những Giá trị cốt lõi của công ty;
 • Bản thảo về Tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mạng, và những Giá trị cốt lõi của công ty;
 • Phát triển năng lực của các thành viên trong việc tham gia thảo luận, hiểu biết sâu sắc hơn bản thân mình và hiểu biết lẫn nhau.

Các thành viên tham gia sẽ bao gồm:

 • Các cán bộ lãnh đạo của công ty (bao gồm Giám đốc, các giảm đốc điều hành, và trưởng các đơn vị trực thuộc)
 • Các nhân vật chủ chốt của công ty (một số nhân vật quan trọng, chủ chốt trong công ty – các chuyên gia đầu ngành)

Yêu cầu với những người tham gia: Tất cả mọi người phải chuẩn bị trước những chuẩn bị cần thiết trước khi tham gia workshop.