Bảng điểm cân bằng


«Công việc của nhà quản lý không phải để thấy tổ chức như hiện tại, mà là để thấy tổ chức như nó có thể trở thành» (John W. Teets).

Việc tạo ra một hệ thống quản lý việc thực hiện (performance management system) minh bạch, có trách nhiệm, có khả năng thực hiện cao, và đánh giá đúng những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức và các cá nhân qua đó có sự hoàn thiện phù hợp và sự đãi ngộ công bằng với các thành viên là một chủ đề quan trọng và nóng bỏng trong việc quản lý các tổ chức hiện đại.

Trong những năm gần đây, các tổ chức thành công đã chuyển hướng từ việc chú trọng vào việc quản lý đầu vào và các quá trình sang việc quản lý chú trọng vào những kết quả. Lý luận và thực tiễn của những tổ chức thành công trên thế giới đã chứng minh rõ ràng rằng những tổ chức chú trọng vào việc quản lý nhằm đạt tới những kết quả có những thành tựu vượt bậc và có những phương hướng phù hợp trong việc đổi mới các quá trình hoạt động và sử dụng các nguồn lực của tổ chức hiệu quả hơn. Vì thế, việc quản lý dựa trên kết quả là một chiến lược quản lý nhằm mục tiêu đạt tới những thay đổi quan trọng trong cách mà tổ chức vận hành để qua đó hoàn thiện việc thực hiện theo nghĩa của kết quả cuối cùng.

Mô hình Bảng điểm Cân bằng (Balanced Scorecard) ra đời đã đáp ứng được những yêu cầu của việc quản lý theo kết quả và biến ý tưởng của việc quản lý theo kết quả thành hiện thực. Mô hình này đã được áp dụng phổ biến trong các tổ chức hiện đại trên thế giới và ở Việt nam hiện nay. 

Ngày nay, các tổ chức đang cạnh tranh trong những môi trường phức tạp, một sự hiểu biết chính xác các mục tiêu cụ thể của mình và phương pháp để đạt được những mục tiêu cụ thể đó là vô cùng quan trọng. Bảng điểm Cân bằng chuyển sứ mạng và chiến lược của một tổ chức thành một bộ tổng hợp các đo lường việc thực hiện mà tạo ra một khuôn khổ cho một sự đo lường chiến lược và hệ thống quản lý.Để có thể triển khai thực hiện chiến lược nhằm bảo đảm thực hiện thành công chiến lược đã đề ra, Bảng điểm Cân bằng (Balanced-Score Cards) gúp hình thành một bản đồ chiến lược. Bảng điểm Cân bằng (BSC) cung cấp cho các nhà quản lý công cụ quan trọng để đạt đến thành công về cạnh tranh trong tương lai. Bảng điểm Cân bằng giữ lại trọng tâm đến việc đạt được các mục tiêu tài chính, nhưng cũng thêm vào những nhân tố động lực cho việc thực hiện của các những mục tiêu tài chính này. Bảng điểm này đo lường việc thực hiện qua bốn viễn cảnh cân bằng: tài chính, khách hàng, các quá trình kinh doanh nội bộ, và học tập và tăng trưởng. Bảng điểm Cân bằng tạo cho các công ty có khả năng theo dõi những kết quả tài chính trong khi đồng thời kiểm soát sự tiến bộ trong việc tạo dựng các năng lực và đạt được các tài sản vô hình mà họ cần cho sự tăng trưởng trong tương lai.Thêm nữa, các tổ chức muốn thiết lập hệ thống động viên (trả công, tiền lương, tiền thưởng, đãi ngộ và đền bù) đều phải căn cứ trên việc thực hiện của người lao động và vì thế cần đến hệ thống đánh giá việc thực hiện, các tiêu chí đo lường đánh giá việc thực hiện (các Chỉ báo thực hiện chủ yếu - Key Performance Indicators - KPIs).

Chương trình này được thiết kế để phát triển các nhà quản lý các đơn vị có được những kiến thức về hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ, qua đó xây dựng và phát triển hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình trên cơ sở Bảng điểm Cân bằng từ đó phát triển đơn vị mình nhằm góp phần đạt tới Tầm nhìn, Sứ mạng, và Các Mục tiêu của toàn công ty.