TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO

Các hoạt động Tư vấn và Chuyển giao Kiến thức được chú trọng vào việc phát triển tổ chức, phát triển quản trị, và phát triển kinh doanh.

Các hoạt động tư vấn và Chuyển giao kiến thức chú trọng vào việc hỗ trợ và làm dễ dàng việc đổi mới, phát triển các đơn vị, các hoạt động thông qua phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa kiến thức hiện đại và một sự hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận hành. Tiếp cận được CEMD sử dụng là Tư vấn quá trình (process consulting) trên cở sở tiếp cận với sự tham gia (participative approach).

Tư vấn quá trình trên cơ sở tiếp cận với sự tham gia được sử dụng vì những lý do sau:

  • Nhà tư vấn có những năng lực mạnh về lý thuyết, công cụ, và phương pháp để tìm hiểu, phân tích, hỗ trợ và làm dễ dàng quá trình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nhà tư vấn không thể hiểu sâu sắc các hoạt động của tổ chức bằng chính các thành viên đầy tâm huyết, hiểu biết về chuyên môn, các hoạt động kinh doanh và tận tâm với sự phát triển của đơn vị.
  • Các thành viên của đơn vị hiểu các hoạt động của mình nhưng có thể có cái nhìn không khách quan do hệ thống hoạt động hiện tại, hoặc có thể quá chú trọng vào những hoạt động hiện tại mà không nhìn tới những vấn đề dài hạn hơn.
  • Do vậy, sự kết hợp, hợp tác giữa nhà tư vấn và những cán bộ chủ chốt của đơn vị sẽ tạo  ra một phối hợp tốt cho việc thu thập thông tin, phân tích, chẩn đoán và đề ra các giải pháp một cách khách quan có cơ sở khoa học vững chắc đồng thời bảo đảm sự phù hợp với thực tế kinh doanh đa dạng, sinh động và linh hoạt của đơn vị.

Tư vấn quá trình trên cơ sở tiếp cận với sự tham gia đảm bảo:

  • Quá trình thu thập thông tin, phân tích, chẩn đoán, và đề ra các giải pháp tận dụng được ý kiến, kinh nghiệm, hiểu biết của mọi người, cho phép có được những cái nhìn toàn diện, hệ thống về hoạt động.
  • Sự tham gia của các thành viên sẽ bảo đảm những phân tích, chẩn đoán, và đề ra các giải pháp được thực hiện là công bằng, toàn diện, và sát thực với thực tế sinh động và đa dạng của công ty có sự mở rộng quyền tự chủ cao cho các đơn vị thành viên và người lao động.
  • Tiếp cận với sự tham gia còn làm cho những người tham gia có trách nhiệm trong quá trình, bảo đảm họ hiểu những vấn đề và giải pháp được đề ra và thực hiện nó vì đó là giải pháp do chính họ đề ra. Khi mọi người hiểu vấn đề và giải pháp và những cơ sở để đề ra nó thì họ sẽ thực hiện nó một cách hiệu quả. Vì thế tiếp cận với sự tham gia mang lại hiệu quả rất lớn trong việc truyền đạt giải pháp tới tất cả các cấp. Tránh được việc phải tuyên truyền, giải thích theo tiếp cận từ trên xuống truyền thống trong việc thực hiên các quyết định được đề ra.
  • Quan trọng hơn, việc đổi mới và phát triển các hoạt động không phải là việc làm một lần rồi xong, mà là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong quá trình phát triển. Vì thế, phát triển năng lực thu thập thông tin, phân tích, chẩn đoán, và phát triển các giải pháp, và phát triển tư duy chiến lược cho tất cả các nhân vật chủ chốt của tổ chức là một việc làm cần thiết. Tiếp cận quá trình đựa trên sự tham gia mang lại lợi ích này. Điều này có nghĩa là khi những năng lực này được phát triển, tổ chức sẽ giảm đi những phụ thuộc vào sự tư vấn từ bên ngoài cho những hoạt động tương tự trong tương lai của mình.

Chiến lược cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại toàn cầu hóa

Nguyễn Hữu Lam, Ph.D.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị - Đại học Kinh tế TP.HCM

 

Syndicate content