HỘI THẢO QUẢN LÝ TRUNG TÂM & VIỆN NGHIÊN CỨU

CEMD vui mừng chào đón các thành viên của gia đình SAV (CEMD Welcomed Members of SAV Family to the Workshop)

Chỉ dẫn của Giáo sư Dubs (Professor Dubs's Instruction and Guidance)

 

Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm của bốn Trung tâm (Sharing and Exchange of Four Centers)

Tóm tắt những kết quả của hội thảo (Summary and Conclusion of the Workshop)

  

 

.

Syndicate content