NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Nghiên cứu và Trao đổi: Tiến hành và tham gia các nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo, tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và xuất bản các công trình nghiên cứu.

  • Tích cực chủ động tổ chức và tham gia các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và giáo dục, đào tạo quản trị kinh doanh.
  • Hợp tác thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và giáo dục quản trị.
  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học để chia sẻ, phổ biến và chuyển giao kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và giáo dục quản trị.
  • Công bố, và xuất bản các công trình và kết quả nghiên cứu.

Quản lý Tri thức - Một xu hướng của quản trị kinh doanh hiện đại

TS. Nguyễn Hữu Lam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM

 

Phát triển Nhân lực trong các Doanh nghiệp tại Việt nam

TS. Nguyễn Hữu Lam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM

 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC: ĐIỂM XUẤT PHÁT CỦA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

TS. Nguyễn Hữu Lam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM

 

Syndicate content