KỸ NĂNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN - PERFORMANCE MANAGEMENT SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Nhận biết tầm quan trọng, và khái niệm về quản lý thực hiện

  • Phát triển các kỹ năng xây dựng chương trình quản lý thực hiện hiệu quả

  • Phát triển các kỹ năng quản lý thực hiện

  • Nâng cao năng lực thực hiện của tổ chức thông qua quản lý thực hiện hiệu quả

Thời gian:  2-6 buổi

 

Chương trình:

 

  • Khái niệm

  • Tầm quan trọng của quản lý thực hiện

  • Mục đích của quản lý thực hiện

  • Phát triển một chương trình quản lý thực hiện có hiệu quả

  • Những kỹ năng của quản lý thực hiện

  • Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ thông qua quản lý thực hiện

.

Syndicate content