KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN - MOTIVATION SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Thảo luận về tầm quan trọng của động viên trong việc thực hiện

 • Giải thích về các quan điểm khác nhau về động viên, các lý thuyết về động viên

 • Phát triển các năng lực và các kỹ thuật trong động viên nhân viên

Thời gian:  2-4 buổi

Chương trình:

 • Tầm quan trọng của động viên trong thực hiện

 • Các thuyết về động viên

 • Các kỹ thuật động viên

  • Thiết kế công việc

  • Sự phù hợp giữa con người và công việc

  • Thiết kế hệ thống phần thưởng

  • Các kỹ thuật động viên khác

.

Syndicate content