VIẾT TÌNH HUỐNG CHO GIẢNG DẠY - WRITING A CASE FOR THE TEACHING PURPOSES

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với phần này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong:

  • Nhận biết được quy trình viết tình huống

  • Chỉ ra được các yếu tố hình thành chất lượng của tình huống

  • Biên soạn tình huống

  • Biên sọan và kiểm tra bài giảng tình huống

  • Phát triển các kỹ năng viết một tình huống cho giảng dạy

Thời gian: 4 - 6 buổi

Chương trình:

  • Quy trình viết tình huống

  • Kế hoạch viết tình huống

  • Biên soạn tình huống và bài giảng sơ bộ

  • Biên soạn bài giảng chính thức và kiểm tra trên lớp

.

Syndicate content