VIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC - WRITING A SYLLABUS

Mục tiêu: Kết thúc khóa học, người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Phân biệt một chương trình giảng dạy ở cấp vĩ mô và vi mô

  • Xác định và viết ra được các mục tiêu môn học do mình phụ trách

  • Xác định được các phương pháp học tập, giảng dạy, và đánh giá phù hợp với mục tiêu môn học đã được xác định

  • Viết ra được một chương trình môn học

Thời gian: 2 - 4 buổi

Chương trình:

  • Lý thuyết về việc học của người lớn

  • Hệ thống các chương trình giáo dục và đào tạo

  • Xác định và viết ra các mục tiêu giáo dục, đào tạo

  • Xác định các phương pháp giảng dạy phù hợp

  • Xác định các phương pháp đánh giá phù hợp

  • Viết chương trình môn học

.

Syndicate content