GIẢNG DẠY BẰNG TÌNH HUỐNG - TEACHING CASES

Mục tiêu: Kết thúc khóa học này, những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong:

  • Thảo luận về tình huống và phương pháp nghiên cứu tình huống, những lý do cho việc sử dụng phương pháp giảng dạy tình huống

  • Hoạch định được chương trình giảng dạy bằng tình huống

  • Phát triển các kỹ năng chủ yếu cho việc giảng dạy tình huống

Thời gian: 3 buổi

Chương trình:

  • Tình huống và phương pháp giảng dạy bằng tình huống

  • Ưu nhược điểm của phương pháp tình huống

  • Chọn một tình huống tốt cho giảng dạy

  • Vai trò của giảng viên và sinh viên trong phương pháp tình huống

  • Các kỹ năng chủ yếu của giảng viên trong việc giảng dạy tình huống

.

Syndicate content