NĂNG LỰC GIẢNG DẠY

Nâng cao hiệu quả hoạt động của giảng viên thông qua phát triển các năng lực giảng dạy hiện đại


Các kỹ năng chính:

.

Syndicate content