KỸ NĂNG TRUYỀN ĐẠT - COMMUNICATION SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Phát triển kỹ năng lắng nghe: Nghe chính xác, nghe hỗ trợ, và nghe thấu cảm,

 • Phát triển kỹ năng trình bày

 • Phát triển kỹ năng phản hồi

 • Phát triển kỹ năng viết

Thời gian:  2 - 10 buổi

Chương trình:

 • Tầm quan trọng của truyền đạt

 • Thế nào là truyền đạt hiệu quả

 • Quá trình truyền đạt

 • Nhận thức ảnh hưởng đến truyền đạt

 • Truyền đạt trong môi trường đa văn hóa

 • Kỹ năng lắng nghe: khái niệm, lắng nghe để làm gì, huyền thoại về lắng nghe, thói quen lắng nghe, nguyên tắc của lắng nghe hiệu quả...

 • Kỹ năng trình bày: mục đích của việc trình bày, các bước trong quá trình trình bày, bí quyết trong trình bày hiệu quả...

 • Kỹ năng phản hồi: thế nào là phản hồi hiệu quả, những tiêu chuẩn trong phản hồi,

 • Kỹ năng Viết báo cáo: chiến lược để viết một báo cáo hiệu quả...

.

Syndicate content