KỸ NĂNG QUẢN LÝ XUNG ĐỘT - CONFLICT MANAGEMENT SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Nhận dạng nguồn của các xung đột - chức năng và phi chức năng

  • Hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn

  • Chọn lựa các chiến lược phù hợp xử lý các xung đột

  • Phát triển các kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng

Thời gian:  2 - 4 buổi

Chương trình:

  • Xung đột chức năng và phi chức năng

  • Xung đột và thực hiện nhiệm vụ

  • Nguyên nhân của xung đột

  • Các chiến lược xử lý xung đột

  • Xung đột giữa các nhóm: nguyên nhân, kết cục, biện pháp giải quyết...

  • Chiến lược khuyến khích xung đột chức năng

 

.

Syndicate content