KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN - TIME MANAGEMENT SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Nhận dạng được những cách gia tăng hiệu suất và hiệu quả làm việc thông qua việc quản lý thời gian tốt hơn
  • Phân biệt được sự khác nhau giữa các đòi hỏi đặt ra cho quỹ thời gian của bạn và xác định những ưu tiên của chính bạn
  • Biến những mục tiêu của bản thân thành hiện thực nhiều hơn bằng cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn
  • Phân tích các vấn đề của việc quản lý thời gian và đưa ra cách giải quyết chúng

Thời gian:  2 - 4 buổi

Chương trình:

  • Khái niệm quản lý thời gian
  • Cạm bẫy và cách thoát khỏi cạm bẫy trong việc sử dụng thời gian
  • Chọn cách quản lý thời gian
  • Chiến lược sử dụng thời gian
  • Làm cho thời gian phục vụ bạn

.

Syndicate content