KỸ NĂNG MỞ RỘNG TỰ CHỦ - EMPOWERMENT SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Thảo luận khái niệm mở rộng tự chủ: Tổ chức hiện đại và người lao động tri thức
  • Phân biệt sự khác biệt giữa Trao quyền và Mở rộng tự chủ
  • Nhận dạng và phát triển các chiến lược và phương pháp mở rộng tự chủ tại nơi làm việc

Chương trình:

  • Sự bất lực của người lao động
  • Lý do mở rộng tự chủ
  • Đặc điểm
  • Các khía cạnh cốt lõi của mở rộng tự chủ
  • Cách thức để mở rộng tự chủ
  • Chiến lược để mở rộng tự chủ
  • Các nhân tố thành công cốt lõi cho mở rộng tự chủ

.

Syndicate content