KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP SKILLS

Lãnh đạo là một hoạt động đã xuất hiện từ khi xã hội loài người hình thành và là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của xã hội loài người, các tổ chức. Vì thế nó luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa, với sự bùng nổ tri thức, môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội có sự thay đổi rất nhanh chóng hiện nay lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Trong điều kiện một xã hội đầy biến động sự lãnh đạo đang đối mặt với những cơ hội to lớn cũng như những thách thức vô cùng to lớn với sự tồn tại và phát triển của các cộng đồng và các tổ chức. Để khai thác tốt những cơ hội và xử lý thỏa đáng những thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng, các tổ chức đòi hỏi những năng lực lãnh đạo mạnh mẽ đầy thuyết phục.

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Thảo luận về Quyền lực & những cơ sở quyền lực
 • Phát triển các chiến lược ảnh hưởng
 • Xác định phong cách lãnh đạo và những điểm mạnh yếu trong phong cách lãnh đạo của bản thân
 • Hiểu biết các thuyết lãnh đạo theo tình huống
 • Thảo luận về lãnh đạo hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh hiện đại
 • Phát triển tầm nhìn, truyền tầm nhìn đến người dưới quyền, tạo cho họ nguồn cảm hứng, qua đó đạt đến sự kính trọng và tin tưởng của người dưới quyền. 

Thời gian: 10 buổi

Chương trình:

 • Quyền lực và những cơ sở của quyền lực (Power and Sources of Powers)
 • Quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng (Power and politics, Influencing strategies)
 • Phong cách lãnh đạo (Leadership Styles) 
 • Lãnh đạo theo tình huống (Situational Leadership)
 • Lãnh đạo mới về chất (Charismatic & Transformational Leadership): Visioning, Energizing, and Enabling Skills
 • Lãnh đạo thích ứng (adaptive leadership)


.

Syndicate content