KỸ NĂNG KÈM CẶP - COACHING SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc khóa học này bạn sẽ có khả năng tốt hơn trong:

 • Nhận ra tầm quan trọng của kèm cặp trong việc phát triển những người khác
 • Thảo luận về tầm quan trọng của truyền đạt trong kèm cặp
 • Phát triển những kỹ năng kèm cặp của bạn
 • Thiết lập một kế hoạch hành động để thực hiện trong hoạt động hàng ngày tại công ty

Nội dung:

 • Khái niệm
 • Đánh giá việc thực hiện
 • Xây dựng các mục tiêu
 • Phát triển sự tin cậy
 • Xây dựng các kế hoạch hành động
 • Tạo ra dòng thông tin phản hồi
 • Hành động
 • Chú trọng vào các bước quan trọng
 • Chiêm nghiệm, học tập và phát triển
 • Lượng giá

.

Syndicate content