KỸ NĂNG ỦY QUYỀN - DELEGATION SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Thảo luận khái niệm ủy thác, những lợi ích, khó khăn, và những lỗi thường gặp khi ủy thác
 • Nhận dạng các đặc tính của nhà quản trị cần thiết cho ủy thác thành công
 • Nhận dạng được các bước cho việc ủy thác thành công
 • Phát triển các năng lực cốt yếu cho ủy thác thành công

Thời gian:  2-4 buổi

Chương trình:

 • Khái niệm

 • Những điểm cốt yếu của ủy thác

 • Lợi ích của ủy thác

 • Điều kiện để ủy thác thành công

 • Những cản trở trong ủy thác

 • Những lỗi thường gặp trong ủy thác

 • Quá trình ủy thác

.

Syndicate content