KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - NEGOTIATION SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Phân biệt các lọai đàm phán, các chiến lược đàm phán

 • Nhận dạng được những sai lầm thường gặp trong đàm phán và cách khắc phục

 • Phát triển một tư duy hợp lý đối với đàm phán

 • Phát triển các kỹ năng đàm phán hiệu quả mang lại lợi ích cho các bên tham gia

Thời gian:  4 buổi

Chương trình:

 • Đàm phán là gì?

 • Tại sao đàm phán lại khó khăn

 • Huyền thoại về đàm phán

 • Các chiến lược đàm phán: Đàm phán phân bổ & Đàm phán hội nhập

 • Đàm phán lập trường: đặc tính, các bước, chiến lược, chiến thuật...

 • Đàm phán nguyên tắc: các yếu tố chủ yếu, những trở ngại, các giai đoạn cơ bản, chiến lược...

 • Những lỗi thông thường trong đàm phán

.

Syndicate content