KỸ NĂNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - CUSTOMER SERVICE SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Hiểu biết về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, cách thức để nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn khách hàng.
  • Nhận dạng khách hàng (bên trong và bên ngoài) và những nhu cầu & những mong đợi của họ
  • Giải thích tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng, và có được một thái độ phù hợp trong dịch vụ khách hàng
  • Nhận dạng và phát triển được những kỹ năng cần thiết cho dịch vụ khách hàng
  • Đánh giá các kỹ năng dịch vụ khách hàng của bản thân và có một kế hoạch để tự hoàn thiện bản thân

Thời gian:   6 buổi

Chương trình:

  • Những hiểu biết cơ bản về khách hàng và dịch vụ khách hàng

+        Dich vụ và chất lượng dịch vụ

+        Khách hàng và những mong đợi của khách hàng

+        Cách thức để hiểu những nhu cầu, mong muốn, và những mong đợi của khách hàng

+        Mô hình về sự thỏa mãn khách hàng và những kết cục thường có

+        Kiểm soát chất lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

+        Kinh nghiệm thành công của các công ty trên thế giới về nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện sự thỏa mãn của khách hàng

  • Các kỹ năng dịch vụ khách hàng

+        Nhân viên dịch vụ khách hàng: bạn là ai?

+        Các kỹ năng dịch vụ khách hàng của nhân viên

+        Thái độ dịch vụ khách hàng: Thái độ là tất cả!

+        Kỹ năng dịch vụ khách hàng qua điện thoại

+        Phục vụ khách hàng khó tính

  • Phát triển sự trung thành của khách hàng với công ty

+        Mô hình SERVE

+        Đạt tới dịch vụ tuyệt hảo

+        Gắn bó với khách hàng: Mô hình SPARK

+        Dịch vụ tuyệt hảo: 10 yếu tố quan trọng

.

Syndicate content