KỸ NĂNG KINH DOANH

Các kỹ năng kinh doanh chú trọng vào các năng lực của các cán bộ và nhân viên kinh doanh như bán hàng và dịch vụ khách hàng.

 

Các kỹ năng chính:

.

Syndicate content